Waartoe?

Samen weten we meer & ook individueel kom je met het NNK verder op het vakgebied Kwaliteitsmanagement.

NNK beoogt de leden die zich bezighouden met kwaliteitsmanagement, te ondersteunen en zo de kwaliteit van producten, diensten, processen en organisaties te versterken en bij te dragen aan een duurzame maatschappij.

Het vakgebied Kwaliteitsmanagement omvat onder meer: continu verbeteren, risicomanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, performance management, management van ketens (‘supply chains’), versterken van klantwaarde, leiderschap, eigenaarschap en vakmanschap.

Hoe?

 • Vakkennis verdiepen, verbreden en verspreiden,
  • vakgenoten verbinden en erkennen,
  • klankbord zijn en met elkaar leren,
  • opinievorming faciliteren.

 

Het NNK richt zich op:  

 • kwaliteitsmanagers en -kundigen die de principes van kwaliteitsmanagement (zowel vanuit systeemtechnisch (systemen, modellen, plannen, meten, evalueren) als vanuit sociaal-dynamisch (cultuur, communicatie, motivatie, teamgedrag) perspectief bezien) in de praktijk toepassen en anderen hiertoe inspireren en stimuleren;
 • directies van bedrijven en organisaties waar structureel en actief aan kwaliteit wordt gewerkt;
 • wetenschappers en docenten die onderzoek doen naar dan wel onderwijs geven in kwaliteitsmanagement;
 • en anderen die zich verbonden weten met het vakgebied.

 

Normen en waarden (Code of Conduct)

Het NNK is een kennisnetwerk. Dit betekent dat leden er kennis kunnen halen en brengen. De personen die via het NNK-lidmaatschap deel uitmaken van het netwerk worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om:

 • zich actief op te stellen door een bijdrage te leveren aan NNK-activiteiten, discussies en organisatie;
 • zich kenbaar te maken door hun profiel in te vullen op de website van het NNK zodat medeleden contact kunnen leggen;
 • medeleden belangeloos antwoord te geven op vragen over hun vakgebied;
 • actief de website en andere media te gebruiken als communicatiemiddel.
Mission Statement NNK: hét kennisnetwerk voor kwaliteitsmanagement