NNK Onderscheiiding

Doelstelling
De NNK-Onderscheiding is ingesteld om een persoon of een groep te waarderen die inhoudelijke verrijkende bijdragen heeft geleverd aan het vakgebied kwaliteitsmanagement waardoor het vakgebied een verdieping en/of verbreding heeft doorgemaakt of kan gaan doormaken. Bij verdieping gaat het om nieuwe of aanvullende concepten die het theoretisch fundament van het vakgebied versterken. Bij verbreding gaat het om communicatie over en/of implementatie van kwaliteitskundige ideeën en/of instrumenten binnen een of meerdere maatschappelijke sectoren.

De onderscheiding kan toegekend worden voor:

  1. Meerjarige en langdurige verdiepende of verbredende betekenisvolle bijdragen op een of meerdere onderwerpen van het vakgebied. In die zin is de NNK-Onderscheiding op te vatten als oeuvreprijs.
  2. Een of enkele samenhangende bijdragen die van belang zijn geweest of kunnen zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling en/of introductie van nieuwe paradigma’s, onderzoekstechniek, managementmethode et cetera. In deze zin is de NNK-Onderscheiding op te vatten als de waardering voor een eenmalige prestatie (vgl. Nobelprijs).
  3. Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering in kwaliteitsmanagement.


Organisatie
Ieder NNK-lid is gerechtigd een persoon of groep te nomineren bij het NNK-bestuur. Het bestuur doet hiertoe jaarlijks een oproep.

Het NNK-bestuur vormt de jury voor het toekennen van de NNK-Onderscheiding, zo nodig aangevuld met externe deskundigen.

De jury voert gesprekken met de indiener van de nominatie om een volledig beeld te krijgen van de nominatie.

Bij toekenning van de nominatie worden de indiener en de genomineerde daarvan schriftelijk in kennis gesteld.

Het bestuur bepaalt de datum en plaats van de uitreiking van de NNK-onderscheiding.