NNK Platform HBO

Doel
Doel van het NNK Platform HBO is de professionalisering van kwaliteitszorg en kwaliteitsmedewerkers in het HBO door uitwisseling van kennis en praktijk over relevante en actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg onderwijs en (praktijkgericht) onderzoek in het HO.

Werkwijze
Het NNK Platform HBO organiseert vijf bijeenkomsten per jaar. Hierin komen kennis, ervaringen, onderzoeken, trends en ontwikkelingen binnen de kwaliteitszorg en accreditatie in het HBO aan de orde. Om de blik breed te kunnen houden geven andere sectoren, mede input aan onze bijeenkomsten. Daarom ontmoeten we op onze bijeenkomsten graag de kwaliteitsmedewerkers/-functionarissen van zowel het HBO als overige sectoren.
Het NNK Platform HBO is ook dé plek om te netwerken.

Samenstelling
Het NNK mag ca. 25 hogescholen en andere instellingen voor onderwijs tot haar bedrijfsleden rekenen. Daarnaast zijn er veel NNK-leden die op persoonlijke titel de bijeenkomsten van het NNK Platform HBO bezoeken.

Agendacommissie

De activiteiten worden gecoördineerd door de agendacommissie van het platform. Deze commissie bestaat uit:

 • Paul Nieuwenhuis (Saxion Hogeschool) (voorzitter)
 • Eltjo Bazen (Hogeschool Utrecht) (secretaris)
 • Frits Kamps (Zuyd Hogeschool)
 • Paul van Deursen (Onderwijs Pro)
 • Gea van Zutven (Fontys Hogescholen)
 • Saar Wisman (Hogeschool Windesheim)
 • Lisette Winsemius (Hogeschool van Amsterdam)


Overzicht van de thema’s van de bijeenkomsten

Thema’s 2017 (bijgewerkt t/m juni)

 • Van prestatieafspraken naar kwaliteitsafspraken (Thema middag)
  Dagvoorzitter Sjoerd Vellenga 
  Plenaire presentatie:
  Kees Boele, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Zijn visie op het onderwerp en debat met zaal en representanten van werkgevers, studenten, lectoren, Vereniging van Hogescholen en ministerie van OC&W.
  Workshops:
  1. Perspectief van literatuur en onderzoek(Frans de Vijlder, lector Governance in kennisorganisaties Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Myrte Lagemaate, beleidsadviseur Hogeschool Arnhem en Nijmegen).
  2. Perspectief van studenten (Jarmo Berkhout, ISO/LSVB)
  3. Perspectief van het ministerie van OCW (Dirk Haen en Annerie Hesseling, team onderwijskwaliteit van OCW).
  4. Perspectief van Vereniging van Hogescholen (Cornelis Geldof, beleidsadviseur bureau Vereniging Hogescholen).
 • Flexibele deeltijd en kwaliteit(sborging)
  Flexibele deeltijd en NVAO-accreditatie (Eltjo Bazen, Hogeschool Utrecht).
  Hoe de Verpleegkunde van de Hogeschool Utrecht in de planvorming omgaat met competenties, deelcompetenties, leeruitkomsten, toetstermen, horizontale, verticale, inhoudelijke en didactische samenhang, begeleiding, leerweg onafhankelijke toetsing en organisatie. (Berber Visser, opleidingsmanager Verpleegkunde Hogeschool Utrecht).
  Ervaringen met flexibele deeltijd en kwaliteitsborging. (Ed Bosschaart, beleidsadviseur Zuyd Professional; Harald Theunissen, projectleider Engineering Zuyd Hogeschool).
 • Evaluaties en Kwaliteitsstandaarden 'hypes, hopes en hobbels'
  Introductie door Josefien Lansbergen, secretaris NNK Platform HBO
  Ruimte creëren voor eigenaarschap in kwaliteitszorg (Margreet de Rover en Saar Wisman, senior-adviseurs onderwijs, Hogeschool Windesheim).
  Dialoog over kwaliteitsstandaarden en evaluatieresultaten (Petra Szczerba, consultant kwaliteitszorg, Fontys Hogescholen).
  Integraal kwaliteitsmanagement en aanpak van evalueren. (Arine Reijn, kwaliteitsmanager NCOI.)


Thema's 2016 

 • Opleidingscommissie en studentparticipatie
  Belangrijkste wijzigingen in taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie (Mark Thomas; beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek Hogeschool van Amsterdam.
  Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht (Marjolijn Valeton-Lamot, beleidsmedewerker
  team Studentparticipatie van de Hogeschool Utrecht en Linda Sinkeldam, student en bestuurslid MUST (Medezeggenschap Utrechtse Studenten) 
 • Kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek
  De waarde van zichtbaarheid in onderwijs en professioneel domein. (Dr. René Butter, hogeschoolhoofddocent bij het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van Hogeschool Utrecht.)
 • Pilots instellingsaccreditatie.
  Introductie bijeenkomst door de gespreksleider Anneke Vierhout (beleidsadviseur HvA)
  Presentatie Actuele ontwikkelingen Accreditatiestelsel 3.0 (Paul Zevenbergen, vicevoorzitter NVAO).
  Prachtpunt: Een pleidooi voor de pilot instellingsaccreditatie (Wil de Vries-Kempes, hoofd Kwaliteit en Accreditatie, beleidsafdeling O&O HvA).
 • Kwaliteitsadviseurs: ‘Out of the box’.
  Anthony Reichling: “De kwaliteitsmanager en de toenemende complexiteit van de kwaliteitsfunctie”.

Thema's 2015
  • Het gesprek over kwaliteit van praktijkgericht onderzoek.
   Inleiding en discussie in gesprek over kwaliteit van onderzoek (Paul Nieuwenhuis, hoofd bureau Kwaliteitszorg Saxion Hogeschool).
   Gecombineerde visitatie opleiding en onderzoek (Thea van Roermund, auditor Fontys Hogescholen)  
  • Kwaliteitscultuur, advies en ervaring.
   Organisatiecultuur en kwaliteitscultuur.( Dr. Raymond Kubben en dr. Stijn Verbeek (Onderwijsraad, leden projectteam adviesrapport “Kwaliteit in het hoger onderwijs - Evenwicht in ruimte, regels en rekenschap”, augustus 2015).
   Kwaliteitscultuur vanuit perspectief opleiding en instelling. (Leny Baas, kwaliteitscoördinator cluster Management en Bedrijf; Bert Dekker, kwaliteitszorgcoördinator cluster Techniek Hogeschool Leiden)
 • ‘De kwaliteitsadviseurs in het HBO als reflective practitioners’. (studiemiddag)
  Dagvoorzitter: Alard Joosten (ALtraining en advies).
  Plenaire presentaties:
  Jan Welmers, lid College van Bestuur Fontys Hogescholen. “Instellingsaccreditatie, de logische en noodzakelijke vervolgstap.
  Lucien Bollaert, lid dagelijks bestuur NVAO.Hoe kunnen kwaliteitsadviseurs bijdragen tot de kwaliteitscultuur? Kwaliteitswerking tussen management en docenten.
  Workshops:
  Workshop 1. De kwaliteitsadviseur bij grote en complexe opleidingsverandertrajecten. (Reen Pouwels, senior kwaliteitsadviseur concernstaf Onderwijsbeleid. Hogeschool Inholland).
  Workshop 2: Participatie: lessen uit de praktijk’. Wil de Vries-Kempes, Hoofd Kwaliteit en Accreditatie|Bestuursstaf Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam).
  Workshop 3: Kwaliteitssysteem van Avans: successen en dilemma’s. (Annemieke Voets, senior beleidsadviseur kwaliteitszorg en Sanne Damsma, projectleider van het project herijking kwaliteitssysteem Avans hogescholen).
  Workshop 4. Kwaliteitszorg binnen een eigenzinnig besturingsmodel. (Marian van Noort, projectmanager en Saskia Sluiter, senior beleidsadviseur, beiden werkzaam bij het project Instellingstoets Kwaliteitszorg van De Haagse Hogeschool).
 • 'Dwarse kwaliteitsprocessen. Ervaringen en de toekomst.' ( Hanneke Schleicher, programmamanager Continu Verbeteren bij Hogeschool Rotterdam; Suzie Joku is sr adviseur procesmanagement bij Hogeschool Utrecht).
 •  'Professionalisering van OP'. ( Pieter Pijlman is docent bestuurskunde aan de opleiding European Studies, lid van de kenniskring Governance van lector Henno Theisens; John Huizenga is kwartiermaker voor de Vereniging Hogescholen.


Thema’s 2014

 • Kwaliteitszorg Onderzoek 2.0 (Hans Koolmees, secretaris VKO, Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek; Gerdien Vegter, Frank Vonk beleidsmedewerkers onderzoek Hogeschool Arnhem en Njmegen.
 • Accreditatiestelsel 3.0: verdiend vertrouwen wordt beloond!?'(Sarah Morassi en/of Sabah Dakika, beleidsmedewerkers Hoger Onderwijs, Ministerie van OCW).
 • Hersteltrajecten in het nieuwe accreditatiestelsel; ervaringen en eerste conclusies (Mirjam Koster, directeur Hospitality Business School, voorzitter Stuurgroep Kenniscentrum Hospitality, Saxion; Tim Lamers, NVAO; Paul Thijssen, directeur NQA)
 • De ontwikkeling van Kwaliteitsmanagement in het HBO (interne inspectie, geoliede machine, controleur, adviseur?). (Gerard Hupperetz, directeur Juridische Hogeschool Avans-Fontys en panellid bij Hobéon en NQA; Ben van Schijndel, mede-auteur van het boek “Kwaliteitsmanagement in de praktijk, dat verscheen in 2013).
 • Instellingstoets Kwaliteitszorg. De eerste ervaringen en de toekomst, (Mariska Wit, manager Onderwijskwaliteit en projectleider Instellingstoets Kwaliteitszorg Hogeschool Rotterdam; Stephan van Galen, projectleider Instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO).


Thema's 2013

 • Wet Versterking Kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (Frank Hendriks, jurist en senior adviseur Hobéon)
 • Studenttevredenheid als kwaliteitsmaat? (János Betkó, auditor NQA, Annemieke Voets, senior adviseur Leer- en Innovatiecentrum Avans hogeschool, Paul Nieuwenhuis, hoofd Bureau Kwaliteitszorg Saxion Hogeschool).
 • Kwaliteit van de betrokkenheid van het beroepenveld. (Henk-Jan van Zwieten, opleidingsmanager Fysiotherapie Hogeschool Utrecht, Rik Burger, docent en accountmanager Commerciële Economie Hogeschool Rotterdam)
 • Hoe betrek je docenten bij kwaliteitszorg in de slag om onderwijskwaliteit? (Jan Kleijnen, onderzoeker kwaliteitsmanagement in het HBO, Hilda Paalman, Hogeschool Ede)
 • Kwaliteit en accreditatie deeltijdonderwijs ((Henri Ponds beleidsmedewerker NVAO, Lucie te Lintelo projectmanager-consultant Hogeschool van Amsterdam)


Thema's 2012

 • Prestatie indicatoren praktijkgericht onderzoek (Foka Brouwer - adviseur Hobéon, voorzitter auditpanels externe evaluaties lectoraten).
 • Kwaliteitscultuur en HRM (Tonnie Huibers, directeur Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool)
 • De eerste ervaringen met de kwaliteitstoets op instellingen (Yvonne Eppink, senior beleidsmedewerker kwaliteitszorg, Hanzehogeschool Groningen; Rob de Goede, beleidsmedewerker O&K, Saxion Hogeschool; Eric Logtenberg, beleidsmedewerker O&S, TU-Delft; Stephan van Galen, beleidsmedewerker NVAO)
 • Eindniveau en examinering, wat doe je als kwaliteitszorgmedewerker om het proces te borgen?(Jan Timmerhuis, lid examencommissie MEM Hogeschool InHolland), Paul van de Bosch opleidingsmanager MEM Hogeschool InHolland, Reen Pouwels senior Adviseur Onderwijs en Kwaliteit Hogeschool Inholland)
 • Prestatieafspraken tussen OC&W en het hoger onderwijs (Wil de Vries-Kempes)


Thema's 2011

 • Studenttevredenheid, bedrijfsvoering en kwaliteit. De zgn. “kleine kwaliteit”. Van tevredenheid naar Binding (Robert Bouwhuis Opleidingsmanager Management, Economie en Recht Hogeschool Rotterdam. Tiemen den Uil Student Management, Economie en Recht Hogeschool Rotterdam)
 • De ervaringen met het nieuwe accreditatiekader van opleidingsbeoordelingen (Ruud van den Herberg, Hobéon; Piet Kaashoek, Fontys hogescholen; Stephan van der Voort en Karin verschoor, Saxion Hogeschool)
 • Controle en vertrouwen in het nieuwe accreditatiestelsel (Wienke Blomen, Hobéon en Paul Thijssen, NQA)
 • Kwaliteit van praktijkgericht onderzoek, wat is dat? (Alice Boots, Hogeschool Utrecht, Stijn Verhagen lector Hogeschool Utrecht)
 • Kwaliteitszorgstelsel onderzoek. (Marcel de Haas, secretaris VKO, Els Loeff Hanzehogeschool Groningen)

Thema's 2010

 • Kwaliteitszorg in de welzijnszorg – wat kan het HBO hiervan leren ( Ronald Nobel, Nobel Organisatieadvies)
 • Appreciative Inquiry en de betekenis voor het HBO (Prof.dr. ir. C.T.B. (Kees) Ahaus, voorzitter van het NNK, directeur van TNO Management Consultants in Apeldoorn, hoogleraar Kwaliteitsmanagement aan de Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen)
 • Strategie, integraal management en stuurvariabelen ( Frans Daemen, Hogeschool Zuyd)
 • (Op)weg met de kwaliteitsfunctionaris (Jet Langman, Gerrit Rietveld Academie, Leny Catsberg, Hogeschool Rotterdam)
 • Teamkwaliteit en Onderwijskwaliteit (Ben van Schijndel, Hogeschool Utrecht)


Thema's 2009

 • Macrodoelmatigheid.(Dirk Post, Eveline Jaquemijns, Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, CDHO
 • Accreditatiestelsel. “What’s new?”. (Roeland Smids, Hbo-raad)
 • Docenten(teams) & kwaliteitsmedewerkers: water & vuur of yin en yang? (Léon van der Meij, Jouko van der Mast)
 • De plaats van de (interne) audit in het oude en nieuwe NVAO kader: Kwaliteitszorg of Accreditatiezorg (Jan Kleijnen, Paul Nieuwenhuis, Everard van Kemenade)
 • Certificering, Accreditatie en de Professional (Everard van Kemenade)


Publicaties
van leden en ex-leden van de agendacommissie NNK Platform HBO

 1. Schijndel, B. van (2017); Klantvriendelijkheid. Synaps nr. 39. (column)
 2. Schijndel, B. van (2017) Paradigma’s en algoritmes in kwaliteitsmanagement. Synaps nr. 39. p 35 - 39.
 3. Schijndel. B. van (2016). Theorie en praktijk, hoe nu verder? Synaps nr. 38 (column).
 4. Schijndel, B. van (2016). De praktische betekenis van kwaliteitskundige theorieën. Sigma nr.2 april 2016. Ook verschenen in Synaps (2016) nr. 38 p. 33 -37.
 5. Deursen, P. van, Zijl, E. van (2015). Kwaliteit van de toetsorganisatie. In. Sluismans, Joosten - ten Brinke, Schilt-Mol. Kwaliteit van toetsing onder de loep. Garant.
 6. Deursen, P e.a. (2015). Kwaliteit van toetsing geoperationaliseerd. In. Sluismans, Joosten - ten Brinke, Schilt-Mol. Kwaliteit van toetsing onder de loep. Garant.
 7. Schijndel, B. van (2015). Het belang van basistheorieën in kwaliteitsmanagement, Synaps nr. 37 p. 11 – 14.
 8. Schijndel, B. van (2015); Citaten en de theorie van kwaliteitsmanagement. Synaps nr. 37 (column)..
 9. Pijl, O., Cornelissen, P. & Unck, S. (2015). De onderwijsvisie van Hogeschool Utrecht. Synaps, 37, 23-25
 10. Pijl, O., Cornelissen, P. & Unck, S. (2015). Leren samen kennis creëren. De onderwijsvisie van Hogeschool Utrecht. Thema, 1, 11-15
 11. Pijl, O. (2014). Positie kiezen met het Canvas-model. Kwaliteit in Bedrijf, 7, 16-18.
 12. Pijl, O., Laks, M. (2014). Dwarse processen – Hogeschool Utrecht als procesgeoriënteerde organisatie. Kwaliteit in Bedrijf, 7, 10-13.
 13. Schijndel, B. van, (2014). Een terugblik en vooruitblik in kwaliteitsmanagement. Synaps 36 (Column).
 14. Schijndel, B. van, Vaal, K. de (2014). Leren, verbeteren en veranderen. Hoe gaat het lukken? Kwaliteit in Bedrijf. nr 5.
 15. Schijndel, B. van (2014). Paradigma's die ons verder helpen. Kwaliteit in Bedrijf nr.2, p. 22-26.
 16. Vaal, Kees. de; Pijl, Ouke; Schijndel Ben. van(2014). Kwaliteitsmanagement in de Praktijk. Sigma,  nr.1 p. 38-42.
 17. Deursen, van P. En Zijl van, E. Kwaliteit van de toetsorganisatie, uit: 'Kwaliteit van toetsing onder de loep' (red: D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke en T. van Schilt) (2014)
 18. Van Schijndel, Ben (2013). Veranderen....Synaps 35 p. 31 (column)
 19. Vaal, C.D.R. de; Pijl, O. J: Schijndel B.C. van;(2013) Kwaliteitsmanagement in de Praktijk; kwaliteit is mensenwerk: verbeelden, verbinden, verbeteren. Hilversum: Concept uitgeefgroep.
 20. Schijndel, B. van, (2011); De NNK LinkedIn discussiegroep floreert. Synaps 34 p. 39 (column)
 21. Van Schijndel, Ben (2011); Kwaliteit in Drie Dimensies en de Teamscan. Synaps 34 p. 33-36. Ook verschenen in: Praktijkboek Kwaliteitszorg in Welzijnsvoorzieningen Aflevering nr. 38- december 2012 (België).
 22. Schijndel, B. van, Kemenade, E. van (2011); Hoe goed is het nieuwe accreditatiestelsel? TH&MA  nr. 4. Ook verschenen in Synaps 34 (2012).
 23. Schijndel, B, van,. (2011); Het snijvlak van Kwaliteit en HRM: de brug tussen theorie en praktijk. Synaps 33, p. 39 (Column)
 24. Berendsen, Gerard; Van Kemenade, Everard; Bobbink, Henk, Bobbink; Pieters, Ineke. (2011).Kwaliteit van binnenuit en van buiten. Synaps 33 pp. 20 - 24
 25. Van Schijndel, Ben, Fruytier, Ben (2011) Onderwijskwaliteit en Teamkwaliteit. THEMA 3. pp. 21 - 26. Tevens geplaatst in Synaps 33 (2011) pp.25 - 29.
 26. Van Kemenade, Everard, Hardjono, Teun (2011). Van vier paradigma's naar vier scholen en een wintercamp. Synaps 32 pp. 28-33.
 27. Van Schijndel, Ben (2011), Teamkwaliteit en Onderwijskwaliteit; algemene bevindingen uit het onderzoek van de opleidingen Personeel en Arbeid (P&A) en Technische Bedrijfskunde (TBK).Uitgave Hogeschool Utrecht.
 28. Van Schijndel, Ben (2010), Kwaliteit is mensenwerk….het vervolg of het begin? Synaps 31; pp. 33- 35 Ook verschenen in: Praktijkboek Kwaliteitszorg in Welzijnsvoorzieningen Aflevering nr. 38- december 2012 (België).
 29. Van Kemenade, Everard (2009); Certificeren, Accreditatie en de Professional. Academisch Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam
 30. Berendsen, Gerard; Pieters, Ineke; van Schijndel, Ben (2008); Succesfactoren voor kennisteams. Een onderzoek naar succesfactoren voor kennisteams binnen de faculteit Economie en Management van de HAN; Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (2008); Gerard Berendsen, Ineke Pieters, Ben van Schijndel.
 31. Van Schijndel, Ben: Kinkhorst, Geert; Walthaus, Henk, (2008); Eindrapportage project Docententeams; Hogeschool Utrecht
 32. Van Kemenade, Everard, Pupius, Mike; Hardjono, Teun (2008); More value to defining Quality;Higher Education 14:3; pp. 175 - 185
 33. Kwaliteitszorg van onderzoek in het HBO: Het Sci-Quest/Lect project aan de Hogeschool Utrecht. Marijk van der Wende, Frank Wamelink en Paul van Deursen (2007). In: Thema Vol 14, 2007 , no 1. pp. 11-17.
 34. Van Schijndel, Ben; Berendsen, Gerard (2007); Kwaliteit is mensenwerk; Synaps 23; pp.7 - 11
 35. Van Schijndel, Ben (2007); Kwaliteitsmanagement in het hoger beroepsonderwijs; Synaps 23; pp. 3 - 6
 36. Van Kemenade, Everard, van Schaik, Martijn,(2007); Ruim tien jaar ervaring EFQM in het hoger onderwijs; Synaps 22; pp. 10 - 13.
 37. Van der Meij Léon (2007); Kwaliteitskostenonderzoek binnen onderwijssector; Synaps 22 pp.3 - 9
 38. Commissie Onderwijs NNK, van Schijndel Ben e.a.; (2003) Accreditatie in het hoger onderwijs 'een bijdrage aan de discussie';; Synaps 9 p.16 en in TH&MA 4 april 2003
 39. Hardjono,Teun; Van Kemenade, Everard (2003); Accreditatie: kans voor een doorbraak; Synaps 10; p. 22
 40. Van Kemenade, Everard; (2002); Een andere visie op kwaliteitszorg in het hoger onderwijs: het gaat om waarde(n)volle kwaliteit; Synaps 6; p.10
 41. Van Schijndel, Ben (2002); Kwaliteitszorg in het hoger onderwijs: "Is there anybody out there?"; Synaps 5; p.19

Data bijeenkomsten NNK Platform HBO 2019 - 2020

10 oktober 2019
Studentperspectief

12 december 2019
Peerreview in Q-systeem / Interne Audit

6 februari 2020
Duurzaamheid / SDG’s

2 april 2020
NLQF / Portfolio / microcredentials

4 juni 2020
Kwaliteitscultuur

Van 13.00 - 16.00 uur 

Locatie:
Cursus- en Vergadercentrum‘Domstad’
Koningsbergerstraat 9 Utrecht