NNK Privacyverklaring

Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (KvK 40237748), hierna aan te duiden als NNK, is een onafhankelijke vereniging. Via onze website bieden wij allerlei diensten aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Welke gegevens verwerken wij?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

- Voorletters, voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens (bij bedrijfsleden uitsluitend
  vestigingsadres/correspondentieadres)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Functie, met eventueel zelf gegeven aanvulling (optioneel)
- Lidmaatschap commissie/bestuur NNK

NNK verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals die worden aangemerkt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Waarom verwerken wij gegevens?

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die jezelf aan ons hebt verstrekt, zodat wij kunnen voldoen aan onze verplichtingen in het kader van je lidmaatschap van NNK, zoals onder andere:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en overige
   documentatie/aankondigingen

- Uitnodiging voor bijeenkomsten

- Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening
   uit te kunnen voeren

Daarnaast kunnen leden, na in te loggen op de NNK-website met hun persoonlijke wachtwoord, andere leden bekijken waarbij tenminste de naam getoond wordt en overige gegevens indien deze door een lid zijn ingevuld zoals: telefoonnummer, e-mail adres, geslacht, foto, etc….

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

NNK bewaart je persoonsgegevens tot 2 jaar na opzegging lidmaatschap of als je als niet lid je hebt aangemeld voor een bijeenkomst georganiseerd door het NNK.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NNK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NNK gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NNK en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nnk.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

NNK wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NNK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat, te bereiken onder telefoonnummer 0344 691038 of e-mail info@nnk.nl.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) verklaring is in werking getreden op 18-12-2018.