Waar voor uw geld

NNK-leden krijgen waar voor hun geld. In de Portfolio kunt u alles vinden.
Het verenigingsblad Synaps

De actieve redactiecommissie zorgt ervoor dat het blad zesmaal per jaar verschijnt. Behalve verenigingsnieuws, een activiteitenagenda en boekbesprekingen bevat het blad een keur aan artikelen, zoals:

 • Model voor een geïntegreerd managementsysteem

 • De perfecte kwaliteitsmanager

 • Wet bescherming persoonsgegevens: maatschappelijke betrokkenheid en kwaliteitsmanagement

 • Handvesten: over hoe Columbus Indië ontdekte

 • Kwaliteitsmanagement: van ganzenbord tot stratego

 • Human Facility Centre: een kwaliteitsinitiatief

 • Kwaliteitszorg in het hoger beroepsonderwijs

 • Kiezen van een managementsysteemmodel: ISO 9000 en/of INK?


Congressen, seminars, themabijeenkomsten

Samen met een of meerdere partners organiseren wij grotere congressen. Zo was er in april 2002 het congres Maatschappelijk verantwoord ondernemen, in samenwerking met het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland. Eveneens in april 2002 brachten wij samen met een andere partij een thema-avond Procesbeheersing bij conflicten.

Het zogenoemde 6Sigma-platform organiseerde een Black Belt Day waar specialisten in de methode 6Sigma hun ervaringen uitwisselden.

Op stapel staat een werkbijeenkomst waar studenten en promovendi uit WO en HBO presentaties geven over onderzoek dat zij verrichten op het gebied van kwaliteitsmanagement. De korte presentaties worden afgewisseld met langere discussierondes. De werkbijeenkomst wordt ondersteund door de Wetenschappelijke Raad. De bijeenkomst heeft de titel 'Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement'.

Op congressen en seminars van derden weten wij vaak kortingen te bedingen voor onze leden.
Avondlezingen

De avondlezingen zijn inmiddels een begrip, niet alleen bij de leden maar ook bij de vele introducés. De Programmacommissie Avondlezingen heeft als doelstelling om maandelijks een lezing te organiseren over een onderwerp dat óf nieuw is óf erg in de belangstelling staat. Vaak hebben deze avonden een uitgesproken interactief karakter.
Enkele voorbeelden van onderwerpen:

 • Leiderschap volgens het INK-model

 • SA 8000: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • Klantgericht veranderen

 • Investors in people

 • 6Sigma


Excursies

Wij brengen bezoeken aan bedrijven en instellingen die op het gebied van kwaliteitsmanagement iets bijzonders te melden hebben. Tijdens zulke bezoeken geeft de betreffende organisatie een voordracht over haar prestaties in het specifieke vlak en krijgen de deelnemers aan de excursie de praktijk getoond. Veelal gaan de bezoeken gepaard met levendige discussies.
Projectgroepen

Op allerlei manieren kunnen onze leden actief aan de vereniging bijdragen. Zo zijn er bijvoorbeeld de projecten rondom de onderwerpen in de bestuursportefeuilles. Deze projecten varen wel dankzij de werkkracht en deskundige inbreng van actieve leden.
Er kan daarnaast worden deelgenomen in werkgroepen die een bepaald onderwerp in studie nemen. Zo kan het individuele lid zijn vakgenoten ontmoeten rondom een gezamenlijk gekozen thema en aldus zijn vakkennis actualiseren en zichzelf op deze wijze verder ontwikkelen in het vakgebied. Wij verlangen van zulke studiegroepen dat zij projectmatig werken en daarom noemen we ze projectgroepen.

Een goed voorbeeld van een groep van deze soort is de projectgroep 6Sigma. Deze heeft een studie gemaakt van het procesverbeteringsmodel 6Sigma en bekeken hoe dit model in Nederland ingang vindt, welke haken en ogen er aan invoering zitten en hoe het model zich verhoudt tot andere modellen. Het resultaat is in rapporten vastgelegd. Bovendien heeft de projectgroep het 6Sigma-platform opgericht, een ontmoetingsplaats voor specialisten in de methode. De eerste Black Belt Day markeerde de overgang van de projectgroep 6Sigma in het platform.
Vakliteratuur

Een mooi einddoel van een studieprojectgroep is een eindrapport dat ter beschikking kan worden gesteld aan de andere leden van de vereniging of in boekvorm kan worden gepubliceerd en zo voor een ruimer publiek toegankelijk kan worden gemaakt. Behalve door zulke publicaties geven wij onze leden een laagdrempelige toegang tot vakliteratuur door het bedingen van kortingen.
Bemiddeling bij advies

NNK heeft Adviespartners die de bedrijvenleden adviseren en ondersteunen in kwaliteitsmanagement tegen gunstige tarieven.
Scholing

De NNK wil zich ook bewegen op het terrein van scholing en deskundigheidsbevordering van met name de bedrijvenleden in het midden- en kleinbedrijf. Voor deze leden is een opleidingscyclus in voorbereiding.
Professioneel bureau

Wij hebben een professioneel verenigingsbureau, dat optreedt als secretariaat en dat de financiële administratie verzorgt. Dit bureau is gedurende de normale kantooruren continu bezet om onze leden van dienst te zijn.
Voordelen in het kort

 • Abonnement Synaps

 • Avondlezingen

 • Congressen, seminars, themabijeenkomsten

 • Excursies

 • Projectgroepen

 • Vakliteratuur

 • Bemiddeling bij advies

 • Scholing

 • Professioneel bureau